top of page

Codi de conducta

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS CAMPUS BCA  

 

1. Introducció 

Objectiu del codi de conducta

Aquest codi té com a objectiu assumir un conjunt de valors, principis i normes que han d’inspirar la conducta dels membres que formaran part d’aquest Campus: Participants, Famílies, Entrenadors, Monitors i resta de col·laboradors.

 

Valors i principis del Campus

 • El Campus vol fomentar la superació continua dels participants. Aprendre jugant a perdre o guanyar, de forma neta, respectuosa, i en equip.

 • El Campus impulsa i defensa en els seus programes els valors de la companyonia, compromís, esforç i solidaritat envers l’equip.

 • El Campus dona vital importància a l’educació física i intel·lectual dels participants, ja que entenem que ambdós aspectes són cabdals per la vida present i futura d’aquest darrer.

 • El Campus espera una actitud responsable per part dels participants, ja que entén que la manera de presentar-se, vestir-se i expressar-se tant dins com fora del campus representa al Campus, al Club i als seus integrants.

2. Compromís dels participants

 

El participant s'obliga a complir de manera íntegra i diligent els drets i responsabilitats establerts en aquest Codi. El compliment d'aquests drets i responsabilitats és una condició indispensable per a la permanència del participant en el Campus.

Les normes i directrius establertes pel Campus estan dissenyades per assegurar un entorn harmònic i propici per al correcte desenvolupament de totes les activitats programades, així com per facilitar una participació efectiva i al màxim rendiment de tots els participants.

Drets dels Participants

 • Formació esportiva: Accedir a entrenaments físics esportius de qualitat, proporcionats per professionals qualificats, amb l'objectiu de millorar les seves habilitats i rendiment esportiu.

 • Nutrició apropiada: Rebre una alimentació saludable i equilibrada, adaptada als requeriments físics derivats de l'activitat esportiva, segons l'horari prèviament establert per l'organització del Campus.

 • Allotjament: Gaudir d'una habitació d'hotel adequada que garanteixi les condicions necessàries per a un descans òptim, en conformitat amb els estàndards de qualitat i seguretat estipulats.

 • Assistència mèdica: Tenir accés a serveis d'atenció mèdica immediata en cas de lesió o malaltia sorgida durant el període de participació al Campus.

 • Descans i oci: Beneficiar-se de períodes de descans adequats i de temps lliure destinats a la relaxació i a activitats d'oci, garantint així un equilibri entre l'esforç físic i la recuperació.

 • Informació sobre l'operativa del Campus: Ser adequadament informat sobre les normes de funcionament, programació d'activitats i qualsevol altra informació rellevant per a la seva participació al Campus.

 • Participació en decisions: Participar en la presa de decisions que afectin directament el seu benestar i la seva experiència diària dins del Campus, a través de mecanismes de consulta o representació establerts.

 • Expressió i escolta: Tenir el dret d'expressar les seves opinions i preocupacions en relació amb aspectes del Campus i ser escoltat pels responsables i gestors del mateix, assegurant un entorn de comunicació obert i respectuós.

 • Protecció de dades personals: Gaudir de la protecció de les seves dades personals, d'acord amb el que preveu la legislació vigent en matèria de protecció de dades, assegurant la seva correcta utilització i confidencialitat.

 • Confidencialitat de la informació: La informació personal i mèdica serà tractada amb la màxima confidencialitat, limitant l'accés a aquesta únicament als professionals autoritzats i en els termes establerts per la legislació aplicable.

És important recordar que els drets dels participants del Campus no són absoluts i poden estar subjectes a limitacions raonables, com ara la necessitat de garantir la seguretat de tots els participants o el bon funcionament del Campus.

 

Responsabilitats dels Participants

 • Conservació de les Instal·lacions: El Participant es compromet a mantenir en perfecte estat totes les instal·lacions utilitzades pel desenvolupament del Campus, evitant qualsevol acció que pugui deteriorar-les.

 • Organització personal: Les pertinences personals del Participant han de ser guardades en els espais designats per aquest propòsit, mantenint en tot moment l'ordre i la neteja.

 • Puntualitat i preparació: És obligatori presentar-se puntualment i degudament equipat per a cada sessió d'entrenament o activitat programada, segons els llocs i horaris establerts pel personal del Campus.

 • Prohibició de sostracció: Queda estrictament prohibit furtar o prendre qualsevol objecte sense l'autorització explícita del seu propietari dins de les dependències del Campus.

 • Respecte mutu: El Participant ha de tractar amb respecte, educació i de manera correcta a totes les persones dins del Campus, incloent empleats, altres participants, entrenadors, personal administratiu, pares, etc. El respecte mutu entre companys és un pilar fonamental de la convivència dins del Campus i ha de ser mantingut en tot moment.

 • Accés restringit: L'accés a zones exclusives per al personal del Campus requerirà una autorització expressa i prèvia.

 • Normes de l'establiment Hostaler: El participant s'obliga a respectar totes les normes establertes per l'hotel, comportant-se de manera responsable i cívica en totes les seves instal·lacions.

 • Neteja i orde en l'habitació: Mantenir l'habitació assignada neta i ordenada és responsabilitat del participant.

 • Responsabilitat per danys: Qualsevol dany causat a l'habitació o a les instal·lacions de l'hotel pel Participant serà de la seva responsabilitat, incloent la reparació o compensació econòmica pertinent.

 • Compensació per danys: El Participant assumirà els costos derivats de qualsevol dany causat per la seva negligència o conducta inapropiada, tant a l'hotel com a qualsevol altra instal·lació utilitzada.

 • Restriccions de sortida: Està prohibit abandonar el Campus sense l'autorització prèvia i expressa del personal, ni durant el dia ni especialment després de l'horari establert per al "descans nocturn".

 • Manteniment de la neteja en zones comunes: Després de cada àpat, el participant ha de garantir la neteja de la seva zona assignada i comportar-se de manera cívica i respectuosa amb els companys i el personal de servei.

El no compliment de les responsabilitats establertes anteriorment podrà donar lloc a l'aplicació de sancions disciplinàries, les quals són detallades amb major especificitat dins de la secció corresponent a la política d’infraccions i sancions d'aquest document, en conformitat amb els procediments establerts per l'administració del Campus.

 

3. Infraccions i sancions

En el marc del Campus del BCA, la implementació d'una política d’infraccions i sancions clara i efectiva és essencial per promoure un entorn basat en el respecte, la integritat i la disciplina. Aquesta política no només cerca penalitzar les conductes inapropiades sinó també educar i prevenir futures infraccions, contribuint així al desenvolupament positiu de tots els participants. La instauració d'un “Òrgan Sancionador Disciplinari”, format per un grup divers de representants de la comunitat del Campus, garanteix que totes les decisions es prenguin de manera justa i considerada, mantenint els alts estàndards de conducta esperats i reforçant els valors essencials de l'organització.

Creació d'un òrgan sancionador: composició i funcions

a) Potestat sancionadora

Per assegurar la integritat i el bon funcionament del campus de bàsquet, es constitueix l'Òrgan Sancionador Disciplinari (OSD). Aquest òrgan estarà investit de l'autoritat per supervisar el compliment del codi de conducta establert, adjudicar responsabilitats i aplicar les sancions pertinents en cas d'incompliment.

 

b) Funcions i competències de l’OSD

L’OSD és un òrgan creat pel BÀSQUET CLUB ANDORRA SAOE i dotat de les competències necessàries per exercir amb plena autoritat i autonomia les funcions següents.

 1. Resoldre en única instància sobre l'obertura d'expedients sancionadors a sol·licitud del/s entrenadors/es i/o monitors/res del Campus o del OSD.

 2. Instruir, tramitar i resoldre els expedients sancionadors incoats contra els/les jugadors/es.

 3. Imposar les sancions previstes en el grau que s'ha adequat.

 

c) Composició de l’OSD

L’OSD estarà compost pel Director, el Coordinador tècnic i un representant dels Entrenadors del Campus.

 

d) Adopció d’acords

Els acords del ODS s'adoptaran per majoria simple. Per a la vàlida adopció d'acords, hauran de ser presents més de la meitat dels seus membres.

 

Tipus d’infraccions

a) Són infraccions lleus les que, malgrat alterar l'ordre i la convivència, tenen un impacte relativament menor i poden ser corregides amb mesures educatives simples:

 • Retards menors a les activitats programades sense justificació.

 • Desordre lleu en zones comunes o habitacions.

 • Utilització inapropiada, però no destructiva, d'equipaments i materials.

 • Falta de puntualitat en l'acompliment de tasques menors assignades.

 • No respectar els horaris establerts per a l'ús d'espais comuns.

 • Falta de respecte cap als companys, entrenadors o personal del campus.

 

 

b) Són infraccions greus les que tenen un impacte més significatiu sobre la convivència, el respecte mutu i la seguretat dins del campus, requerint una intervenció més enèrgica:

 • Falta de respecte reiterada cap als companys, entrenadors o personal del campus.

 • Danys intencionats a la propietat del campus o a les pertinences d'altres participants.

 • Incompliment reiterat de les normes de convivència, malgrat haver rebut advertències prèvies.

 • Actituds que alteren significativament el desenvolupament normal de les activitats.

 • Utilització de llenguatge inapropiat o ofensiu.

 

c) Són infraccions molt greus aquelles accions que comprometen greument la seguretat, la integritat i els drets fonamentals dels membres del Campus, així com els valors més bàsics del BCA:

 • Qualsevol forma de violència física o psicològica, incloent l'assetjament i el bullying.

 • Comportaments que impliquen discriminació per raó de gènere, raça, orientació sexual, religió o qualsevol altra condició personal o social.

 • Posseir, distribuir o consumir substàncies il·lícites dins del campus.

 • Furt o intent de furt de propietat d'altri.

 • Comportaments que posin en risc greu la seguretat pròpia o d'altri.

 • Sortir de l'hotel o de qualsevol instal·lació sense l'autorització prèvia d'un membre del personal del Campus.

 

Procediment sancionador

Les sancions a què hi hagi lloc per les infraccions disciplinàries regulades en el present codi de conducta, són independents de les possibles sancions administratives o penals determinades per les autoritats administratives o judicials amb motiu dels esmentats comportaments.

Cometre infraccions tipificades en el present codi de conducta per part dels Participants del Campus, donarà lloc a la imposició de les següents sancions:

 

a) Per infraccions lleus:

 • Advertència verbal o escrita.

 • Sessions de reflexió o formació sobre les normes de convivència.

 

b) Per infraccions greus: 

 • Suspensió temporal de la participació en certes activitats o entrenaments.

 • Reunions obligatòries amb el personal del campus per discutir el comportament i planificar accions correctives.

 • Comunicació amb les famílies sobre l'incompliment i les mesures adoptades.

 

c) Per infraccions molt greus:

 • Expulsió immediata i definitiva del campus.

 • En casos particulars, notificació a les autoritats competents.

 • En funció de la gravetat, es podrien considerar mesures legals o reparacions.

 

 

Graduació de les sancions:

En la determinació de les sancions que s'hagin d'imposar, s'haurà de guardar una adequada proporcionalitat entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció mateixa, graduant-se en funció dels següents criteris:

 • La intencionalitat o el grau de negligència en què s’hagi incorregut.

 • La reincidència valorada per l’OSD de més d'una infracció de la mateixa naturalesa.

 • La naturalesa dels perjudicis econòmics, morals o físics causats.

 • La gravetat del perill creat.

 • El penediment espontani.

 • El nivell de cooperació amb el personal del Campus o de les parts implicades en el procés sancionador.

 • La circumstància d’haver procedit a reparar la infracció i/o els danys i perjudicis causats per iniciativa pròpia.

 • Els danys i perjudicis causats als membres del Campus, treballadors del Campus, als jugadors/es inscrites al Campus o a altres persones físiques o jurídiques contractades pel Campus.

bottom of page