top of page

Política de devolucions

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS CAMPUS BCA  

 

1. Introducció 

 

El Bàsquet Club Andorra SAOE, entenent les circumstàncies excepcionals que poden afectar la realització del Campus Bàsquet Club Andorra d’ara en endavant “el campus” i la seva assistència, estableix aquesta política per regir la devolució dels imports abonats en cas que el jugador/a no pugui assistir al campus, que aquest darrer sigui cancel·lat o que les seves dates canviïn. 

2. Aplicabilitat 

 

Aquesta política és aplicable a totes les persones que hagin abonat l’import per a participar a qualsevol torn del campus organitzat pel Bàsquet Club Andorra SAOE. 

 

3. Circumstàncies de Devolució i Càlcul 

 

Amb caràcter general, el càlcul de les devolucions es basarà en els dies que manquin per l’inici del torn del campus en el que el jugador/a estava inscrit: 

 

Reserva de plaça inscripció campus

 • Les cancel·lacions amb més de 45 dies d'antelació a la data d'inici del campus rebran un reemborsament del 50% del cost de la reserva de plaça, és a dir 75€ dels 150€ desemborsats. 

 • Les cancel·lacions entre 45 i 30 dies d'antelació a la data d'inici del campus rebran un reemborsament del 25% del cost de la reserva de plaça, és a dir 37.50€ dels 150€ desemborsats.  

 • Les cancel·lacions amb menys de 30 dies d'antelació a la data d'inici del Campus no rebran cap reemborsament del cost de la reserva de plaça.

Inscripció campus

 • Les cancel·lacions entre 30 i 15 dies d'antelació a la data d'inici del Campus rebran un reemborsament del 50% del cost de la inscripció (en funció del torn i règim escollit). 

 • Les cancel·lacions amb menys de 15 dies d'antelació a la data d'inici del Campus no rebran cap reemborsament. 

En les següents situacions excepcionals, el Club es reserva el dret d’aplicar una devolució total o parcial en funció de la gravetat de les circumstancies: 

 • Lesió o malaltia del jugador/a inscrit prèvia a l’inici del campus amb un certificat i/o informe mèdic que ho justifiqui. 

 • Impossibilitat de realitzar el campus per raons de força major que es puguin justificar de forma fefaent. 

 • Canvis significatius en les dates d’inici del torn del campus per part del club que impedeixin l'assistència. 

 • De forma unilateral sempre i quan el BÀSQUET CLUB ANDORRA SAOE ho consideri oportú segons la legislació andorrana vigent. 

4. Opcions de devolució 

 

Els representants legals dels jugadors/res inscrits al campus podran escollir entre diverses opcions de devolució, que poden incloure: 

 

 • Reemborsament monetari complet o parcial, segons el cas. 

 • Vals per a inscripció en un futur campus o torn d’aquest darrer organitzat pel Bàsquet Club Andorra SAOE. 

 • Possibilitat de canviar el torn del jugador/a inscrit. 

 

 

 

5. Procediment de sol·licitud de devolució 

 

Per sol·licitar la devolució, els abonats hauran de seguir els següents passos: 

 

 • Accedir al formulari de cancel·lació campus disponible a la web del club o sol·licitar-lo escrivint un correu electrònic a base@bca.ad 

 • Omplir i enviar el formulari dins del termini establert, que serà comunicat pel club en cada cas. 

 • Aportar la documentació necessària, com pot ser un certificat mèdic oficial que atesti d’una malaltia o lesió. 

 

6. Resposta i Temps de Processament 

Una vegada rebuda la sol·licitud, el club la processarà i comunicarà al sol·licitant la decisió en un termini màxim de 7 dies. En cas d'aprovació de la devolució, els tutors del participant hauran d’especificar el mètode escollit per a la seva devolució. 

7. Casos especials 

En casos on la durada del torn del campus es redueixi però no s'anul·li completament, es consideraran opcions com el reajustament proporcional de l'import abonat o la compensació en forma de beneficis addicionals per a futurs campus o activitats relacionades amb el Bàsquet Club Andorra SAOE. 

8. Exclusions 

 

No es consideraran per a devolució aquells imports on el jugador/a hagi faltat a dies del torn en qüestió per raons personals o altres motius no relacionats amb les circumstàncies cobertes per aquesta política. 

 

9. Devolució en cas de rescissió unilateral 

 

En el cas que el Bàsquet Club Andorra SAOE decideixi cancel·lar la participació d’un jugador/a de manera unilateral basant-se en el codi de conducta del Campus BCA, es consideraran les següents opcions de devolució, depenent de les circumstàncies específiques. 

 

Devolució proporcional: Si es considera apropiat, es podrà retornar una part proporcional de l'import abonat, basant-se en el nombre de dies restants en el torn del campus en el que el jugador/a estava inscrit. 

 

Sense devolució: En casos de greu incompliment del codi de conducta del Campus BCA o conducta delictiva, el club pot decidir no realitzar cap devolució. 

 

10. Modificacions 

 

El club es reserva el dret de modificar aquesta política en qualsevol moment, amb un avís raonable a qualsevol persona interessada en apuntar-se al Campus BCA, especialment en resposta a canvis en les normatives legals vigents a Andorra. 

 

11. Contacte i Dubtes 

 

Per a qualsevol dubte o consulta relacionada amb el Campus BCA,  envieu un correu a campus@bca.ad.

bottom of page